Pastorale Eenheid Land van Galilea Oudsbergen (Deel 3)

Team pastorale eenheid

In de vorige bijdragen kon je het al lezen. Er is een team door de bisschop aangesteld om het pastorale beleid van de eenheid uit te stippelen en uit te werken. Hierbij wordt beroep gedaan op alle medewerkers in de deelfacetten van de pastoraal.  Het team neemt geen werk uit handen, maar ondersteunt en stimuleert, roept op tot samen ’dragen’ en samen op weg gaan. Om dit goed te kunnen doen wordt niet van ieder teamlid verwacht dat hij of zij alle deelgebieden volgt, maar werd aan elk van hen een domein toegewezen dat zij specifiek opvolgen. In dit domein is het dan weer  niet de bedoeling dat zij alles in handen gaan nemen. Verre van zelfs, dan kan maar dat mag ook niet. Er zijn immers al heel wat mensen werkzaam in die domeinen en heel wat groepen ontwikkelen al initiatieven en werkingen om diaconie, liturgie en catechese uit te bouwen. De teamleden zullen nauw contact onderhouden met de bestaande werkingen, zullen aanspreekpunt zijn voor de medewerkers ter plaatse en zullen, met het pastoraal beleid als leidraad, luisterend en enthousiasmerend te midden van de werkingen en mensen staan. Samen met velen onderweg met Jezus, dat is het leidmotief.

Concreet werden de deelgebieden van de pastoraal als volgt verdeeld:

Vital Geelen en Marc Verbeiren: diaconie

Liesbet Schrooten en Liliane Peeters; catechese en verkondiging

Pastoor Jan en Ria Voet: liturgie en gebed

René Luyten: communicatie

De redactie bereikten ook al enkele stemmen die zich afvroegen of je wel een pastoraal beleid kan voeren als er ook geen gezamenlijk materieel beleid nagestreefd wordt. Een terechte opmerking: koken kost geld en met steeds minder opbrengsten zouden steeds meer initiatieven moeten uitgebouwd en ondersteund.

Het materiële beleid is ook een van de aandachtspunten van het pastoraal team. Bedoeling is enerzijds het beleid van de kerkfabrieken op elkaar af te stemmen, anderzijds geleidelijk te groeien naar een gemeenschappelijke administratie, een gemeenschappelijk financieel beleid en een gecoördineerd beheer van het parochiale patrimonium. Gezien de complexiteit van deze onderwerpen wordt voldoende tijd genomen voor overleg en wordt gekozen voor een gefaseerde evolutie om te komen tot één financieel beleid. In de eerste plaats zal pastoor Jan hiervoor de nodige aandacht en tijd vrijmaken samen met de huidige verantwoordelijken. Elk initiatief binnen het beleid van de pastorale eenheid zal moeten kunnen rekenen op een gezonde financiële basis.

De kerkfabrieken, die overeenkomstig de geldende burgerrechtelijke reglementering blijven bestaan, zullen via het centraal kerkbestuur en in nauw overleg met het team van de pastorale eenheid hun plannen op elkaar afstemmen en afspraken maken over toekomstige initiatieven en de financiële meerjarenplannen. Het pastoraal plan is daarbij richtinggevend.

Er is al één secretariaat voor de pastorale eenheid opgericht dat instaat voor de administratie van de pastorale eenheid, o.a. voor het bijhouden van de registers van doopsels, vormsels, huwelijken en kerkelijke uitvaarten.  Nu is dit secretariaat gevestigd in de Dorpsstraat 38 te Meeuwen en ook na de renovatie van de pastorij zal hier het secretariaat gehuisvest blijven. Momenteel is de parochieassistente Liliane hier op maandag en donderdagvoormiddag bereikbaar. Bedoeling is van dit secretariaat ook een trefpunt te maken met pastorale medewerkers. Hoe en wat zal de toekomst nog uitwijzen.

Hoe zo… Oudsbergen

Enkele lezers hadden het wel goed gelezen, maar begrepen het niet goed. Ze reageerden dan ook naar de redactie. ‘Waarom staat er Oudsbergen en niet Meeuwen-Gruitrode? Voorheen waren we toch ook Meeuwen-Gruitrode en er is niets veranderd. Ook nu zijn het de vijf parochies van de federatie die scheep gaan onder een nieuwe vlag.’

In de beleidslijn van het bisdom Hasselt staat uitdrukkelijk dat de gemeentenaam wordt toegevoegd aan de naam van de pastorale eenheid. Argumenten als herkenbaarheid en betrokkenheid worden wel begrepen maar moeten wijken voor de algemene regel. Een ander voorbeeld om het te staven. De federatie Neeroeteren werd de pastorale eenheid Sint-Jacobus Maaseik.

Straks zullen er dus in Oudsbergen twee pastorale eenheden zijn. De pastorale eenheid Land van Galilea Oudsbergen en de pastorale eenheid Sint-Franciscus Oudsbergen. Deze laatste wordt wellicht de nieuwe naam van de federatie Opglabbeek. In beide pastorale eenheden zal pastoor Jan aangesteld worden als pastoor-moderator.

Zoals we ook al aangaven dat de parochies een nieuwe naam kregen – het worden geloofskernen – maar dat in de praktijk er een geleidelijke invoering van deze naamgeving zal gebeuren, zo zal het ook wel zijn bij de pastorale eenheid. Maar vanaf 24 september zal het officieel pastorale eenheid Land van Galilea Oudsbergen worden. In briefhoofdingen en ook de titel van dit blad zal deze naam gebruikt worden. En hoe het verder evolueert? Doopnamen groeien, vergroten, verkleinen of gaan anders klinken omdat we er van gaan houden. Wie weet hoe het met onze naam zal gaan als we hem ontdekken als een akker waar een schat verborgen ligt en we alles gaan verkopen om die akker aan te kopen. Het Land van Galilea is die akker. Kom, laat ons gaan zaaien. De schat is er al, de oogst komt.