Naam Pastorale Eenheid bekend : Pastorale Eenheid Land van Galilea Oudsbergen (Deel 1)

Met elkaar verbonden in de aanstellingsviering van 24 september om 10.00 u. in Meeuwen.

Op 24 september zal bisschop Patrick Hoogmartens de nieuwe pastorale eenheid Land van Galilea Oudsbergen installeren.

De nieuwe PE komt in de plaats van de parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode waarin er vijf parochies verzameld waren.

In de pastorale eenheid zullen alle geloofskernen groeien in verbondenheid met elkaar en met Jezus, wiens Woord en leven op alle plaatsen aanwezig is tot welzijn van alle mensen. Waar we als broers en zussen verbonden leven, dienstbaar voor elkaar en voor de wereld. Waarin we anders, verschillend en divers mogen zijn, maar toch één. Jezus’ woord en de sacramenten zullen de motor zijn van het samen leven..

De pastorale eenheid is meer dan een organisatievorm. Het is een verbond waarin plaats is voor velen en vele initiatieven.

Een team zal deze pastorale eenheid leiden en een pastoraal beleid uitwerken op het vlak van liturgie en gebed, catechese en verkondiging en diaconie en dienstbaarheid, gebouwd op een gezamenlijk materiële ondersteuning. Dit team wordt aangesteld door bisschop Patrick en zal ook werken in nauwe verbondenheid met het pastorale beleid in het bisdom Hasselt.

 En wat dan met de parochies en hun werking?

Zullen we nog lang de naam ‘parochie’ blijven gebruiken, dan wordt in beleidsdocument van het bisdom gesproken over geloofskernen die aanwezig zijn binnen de pastorale eenheid. Geloofskernen zijn plaatsen en groepen waar mensen samenkomen rond het woord van God in gebed en dienstbaarheid. Naast de parochies zijn dat dus ook bewegingen, actiegroepen, werkgroepen in scholen en wooncentra, buurtgroepen…groepen, groot en klein, van mensen die met Jezus’ woord in hun hart en handen bouwen aan de vredevolle, leefbare wereld voor iedereen.

Binnen al deze kernen wordt vanuit een gelovig engagement geleefd en gewerkt, gefeest en getreurd, kortom zijn mensen onderweg in het spoor van Jezus.

De huidige parochies – ze worden ook kerkrechtelijk niet opgeheven –  blijven dus hun maatschappelijk en pastoraal takenpakket behartigen. Mensen nabij zijn als gelovige gemeenschap in initiatieven die nu plaatsvinden, blijven verder bestaan. De pastorale eenheid neemt geen initiatieven over of af, maar gaat ze ondersteunen en steeds uitnodigen om in de mate van het mogelijke en geleidelijk andere geloofskernen te betrekken. Een pastorale eenheid zal levend en krachtig zijn in de mate dat alle geloofskernen, lees ook parochies,  kansen krijgen en elkaar ontmoeten in openheid en vertrouwen dat Jezus met hen onderweg is. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door één gemeenschappelijk beleid dat uitgetekend wordt door het team van de pastorale eenheid. Liturgie, catechese en verkondiging en diaconie en dienstbaarheid zullen in dit beleid levenskrachtig uitgebouwd worden en steunen op de daadwerkelijke betrokkenheid en inzet van alle geloofskernen.

Verdwijnen er nu kerken?

Willen we samenkomen rond het woord van Jezus, dan zullen de kerken hun deuren blijven openzetten. In het huidige liturgisch plan is de kerk van Meeuwen de zondagskerk. Elke zondag wordt hier eucharistie gevierd. In de andere kerken wordt één keer per maand op zaterdagavond een eucharistie gevierd. Ook de sacramenten blijven gespreid over de verschillende kerken. Het doopsel, de eerste communie, huwelijken en uitvaarten kunnen in alle kerken. Voor het vormsel worden twee kerken voorbehouden namelijk Gruitrode en Meeuwen.

Weekvieringen, gebedsdiensten, vieringen bij jubilea en in scholen en verenigingen kunnen na overleg met het team van de pastorale eenheid, waar pastoor Jan deel van uitmaakt, opgenomen worden in de planning.

Natuurlijk kunnen er hierin veranderingen optreden. De leefbaarheid van deze liturgische plannen is grotendeels bepaald door gelovigen die er voor kiezen om aan deze vieringen deel te nemen en in de mate dat ook de materiële mogelijkheden vergaard worden om die waar te maken. Voor het plannen van eucharistievieringen is de beschikbaarheid van pastoor Jan een belangrijke voorwaarde. Bij dit laatste zal ook altijd rekening gehouden worden met de toekomstige pastorale eenheid Sint Franciscus Opglabbeek en de andere pastorale eenheden in het dekenaat Bree.

Lees in volgende nummers meer over deze nieuwe stap. Volg mee en ga mee met enthousiasme en hoop. En kom naar het pastoraal beraad van 12 september om 20.00 uur in de kerk van Wijshagen om samen de fundamenten te leggen van deze wending en ons klaar te maken voor de start op 24 september om 10.00 uur in de kerk van Meeuwen.