Nieuwe regeling Eucharistievieringen vanaf september 2020

Nu we het vieren van de eucharistie in onze kerken steeds sterker gaan missen en vele gelovigen snakken naar hun dagelijks brood om van te leven is het onze hoop dat de vieringen in onze kerken snel weer mogen hervatten. Onder welke vorm en met hoeveel mensen, daarover is al helemaal niets geweten. Maar wellicht is social distancing of de anderhalvemeterregeling de maatstaf waarmee alles zal gemeten worden.

En binnen deze onduidelijkheid stellen we nu de nieuwe regeling aan u voor die straks vanaf september in voege zal gaan in de federatie. Misschien zal Covid 19 nog alles doorkruisen. Van volledige lockdown tot vieren onder strikte voorwaarden, het kan nog allemaal. We bereiden er ons op voor. Net zoals we ons voorbereid hebben op coronavrije nieuw werkjaren september 2020-augustus 2022.

Waarom een nieuwe regeling

“Waarom een nieuwe regeling als het nu toch allemaal vlot loopt?” is een veel gehoorde vraag. Omdat pastoor Louis de enige aangestelde voorganger is voor de eucharistievieringen. Zijn gezondheid legt hem beperkingen op en volgend jaar wordt hij tachtig, een leeftijd waarop priesters uit actieve dienst stappen. Pater Willy is voor pastoor Louis een krachtige hulp, een kranige tachtiger. Hij stelt zich beschikbaar om pastoor Louis zo goed mogelijk bij te staan. Tot september 2022 hebben beiden zich geëngageerd om nog voor te gaan in vieringen in de mate van het mogelijke. En daarom is er een beperkter aanbod van eucharistievieringen uitgewerkt voor de volgende twee jaar. Alles staat of valt echter met de gezondheid van de beide paters. Pastoor Louis zal ook de overige pastorale taken blijven vervullen. Hierin wordt hij bijgestaan door diaken Marc en een groep vrijwilligers. Dit zal hij doen met de bedoeling om een pastorale eenheid te laten groeien, een nieuwe parochie waarin de huidige vijf parochies opgaan.

Waar en wanneer Eucharistie

We kiezen er voor om het weekend te starten met één federatieve viering op zaterdagavond om 18:00 uur afwisselend in de kerk van Gruitrode en Meeuwen. In de geloofsgemeenschap Gruitrode zal eucharistie gevierd worden de eerste en de derde zaterdag van de maand. In de geloofsgemeenschap Meeuwen zal eucharistie gevierd worden de tweede en de vierde zaterdag van de maand. Een eventuele vijfde zaterdag zal er geen viering zijn op zaterdag.

Deze vieringen zijn federatieve vieringen. Zal in de beginperiode de lokale geloofsgemeenschap met zijn parochieteam de viering voorbereiden en ondersteunen, dan is het wel de bedoeling dat er onder impuls van de liturgische werkgroep van de federatie, in samenspraak met de verantwoordelijken  van de liturgie in de twee weekendkerken, gewerkt wordt aan een organisatie die gedragen wordt door vrijwilligers uit alle geloofsgemeenschappen.

Op zondag zullen er twee eucharistievieringen zijn. In de drie geloofsgemeenschappen Wijshagen, Neerglabbeek en Ellikom zal er op zondag één eucharistieviering zijn per maand. De eerste zondag van de maand in Wijshagen, de tweede zondag van de maand in Neerglabbeek en de derde zondag van de maand in Ellikom. Deze vieringen hebben als startuur 09:00 uur. De vierde zondag van de maand, eventueel een vijfde zondag, zal er geen viering zijn om 09:00 uur. Een tweede zondagsviering heeft plaats in de Sint-Martinuskerk te Meeuwen om 10:30 uur.

Deze zondagsregeling, zijnde een viering op twee plaatsen, wordt veranderd op Kerstdag en Paasdag, alsook tijdens de vieringen voor eerste communie en vormsel. Ook de viering van de patroonheilige van de parochies zal steeds in de desbetreffende geloofsgemeenschap plaatsvinden:

  • parochie Meeuwen: Sint-Martinus op 11 november
  • parochie Gruitrode: Sint-Gertrudis
  • parochie Neerglabbeek: Sint-Hubertus ,1ste weekend na 3 november, parochiefeest
  • parochie Wijshagen: OLV Hemelopneming op 15 augustus
  • parochie Ellikom: Sint-Harlindis en Relindis op  22 maart

Gebedsvieringen

Deze kunnen door de geloofsgemeenschappen gehouden worden op de zondagen dat er geen eucharistieviering is in de eigen geloofsgemeenschap. Er zijn geen gebedsvieringen op zaterdagavond, tenzij bij overmacht of heirkracht. Deze gebedsvieringen worden voorgegaan door gebedsleiders die de daartoe bestemde vorming bij het bisdom hebben gevolgd.  Tevens zullen deze gebedsleiders over de verschillende parochies samenwerken als deel van de liturgische federatieve werkgroep. Met Kerstmis, Pasen, Allerheiligen en andere hoogdagen zijn er geen gebedsvieringen.

Hoogdagen

De viering aan de vooravond van de twee hoogdagen, Kerstmis en Pasen, is een federatieve viering en zal afwisselend doorgaan  in de Sint-Gertrudis Gruitrode en Sint-Martinus Meeuwen telkens om 19:00 uur. In 2020 betekent dit dat de kerstavondviering doorgaat in Gruitrode en de paaswake in 2021 gaat dan door in Meeuwen. In 2021 gaat de kerstavondviering door in Meeuwen en de paaswake van 2022 gaat door in Gruitrode.

Op kerstdag en paasdag  is er een eucharistieviering in Wijshagen en Neerglabbeek om 09:00 uur en in Ellikom en Meeuwen of Gruitrode om 10:30 uur. Elke geloofsgemeenschap heeft dus op deze twee hoogdagen een eucharistieviering.
Op tweede kerstdag of paasmaandag is er een eucharistieviering in de kerk waar de kerstavondviering of paaswake plaats vond.
Voor Allerheiligen geldt zelfde regeling als Pasen en Kerstmis. Dit wil zeggen dat de viering op Allerzielen doorgaat in de andere weekendkerk. We starten met Gruitrode op de vooravond van Allerheiligen en dan is de viering op Allerzielen in Meeuwen.
Voor Pinksteren geldt de gewone regeling van de zondag . Op Pinkstermaandag is er een viering in Meeuwen 10:30 uur.

Weekvieringen

Drie dagen per week zal er een eucharistieviering zijn telkens om 08:00 uur:

  • dinsdag: Meeuwen
  • woensdag: Wijshagen
  • donderdag: Gruitrode (van 1 maart tot 1 november)

Dagelijks is er een gebedsmoment in de Sint-Martinuskerk Meeuwen. Op dinsdag is een eucharistieviering.

Geen vieringen meer in Plockroy:

De kapel is toe aan restauratie en vernieuwing. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar bij de Kerkraad van Wijshagen. Daarom wordt beslist de kapel niet meer te gebruiken als plaats waar eucharistievieringen worden gehouden. Ook gebedsvieringen in het weekend worden er niet georganiseerd. Dopen, eerste communie, vormsel, huwelijken, uitvaarten vinden niet meer plaats in de kapel. Hiervoor zal men aansluiten bij de geloofsgemeenschap Wijshagen.  Een uitzondering wordt gemaakt voor de eerste communie van september 2020.

Wel blijft het mogelijk om nevenbestemmingen te zoeken voor deze kapelruimte. Dit is een opdracht van de kerkfabriek van Wijshagen en het pastoraal team van de geloofsgemeenschap Plockroy-Wijshagen.